پنج‌شنبه 20 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: مهشید

مطالب آموزنده

میفر مایند  : … !

اگر دیگران را با زیباترین منشها بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم .

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی .

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین منشهای خداوند است ، در ما نیز نشانی هست ؟
 آن که دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند.

آدمی با گرفتن کینه دشمن ، زندگی را بر دوست نیز تنگ می کند .
 آدم های آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .
 اگر شیفته کارت نباشی ، روآنت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .
 آدمیان امیدواراند ، جاودانه باشند که این هم جز با نیکی و ازخود گذشتگی

برای دیگر آدمیان بدست نمی آید .

آدم های پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن.

 آنکه راستی نپوید ، گرفتار آمیزش ، با اهریمن است ، فرزند این آمیزش ، آشوب است و شورش .
 آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به پول ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد .
 آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کارآمد است .

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .
 بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی انسانهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند .

پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .

پشیمانی از داشته دیگران ، پشیمانی از داشته خود ماست .

پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ،دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید .
 در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید .

ترس از جدایی ، جدایی ببار می آورد .
 تن پوشی زیباتر از خوی نیکو نمی شناسم .
 گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه کوهستان را برگزینیم .
 گاهی تنها درمان روانهای پریشان ، فراموشی است .
سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .
 جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .
 جایی که شمشیر است آرامش نیست .
 ارزش نگاه دوست را وقتی درک می کنی که در دل دیوارهای دشمن باشی .

از منطق برای سرکوب دیگران استفاده نکن بلکه در بحث ها با ملایمت وبه عنوان ابزاری برای روشن ساختن موضوع از آن استفاده کن.

دوست نداشتن ، یک تهمت ، سنگین تر از هزار هزار دشنام است