شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: مهشید

سازنده ترین کلمه

سازنده ترین کلمه((گذشت)) است.......آن را تمرین کن !

 پرمعنی ترین کلمه((ما)) است......آن را به کار بر  !

عمیق ترین کلمه((عشق)) است......به آن ارج بده !

بی رحم ترین کلمه(( تنفر )) است......با آن بازی نکن !

 خودخواهانه ترین کلمه((من)) است.....از آن حذر کن !

 نا پایدارترین کلمه((خشم)) است......آن را فرو بر !

بازدارنده ترین کلمه((ترس)) است......با آن مقابله کن  !

 با نشاط ترین کلمه ((کار)) است.....به آن بپرداز !

پوچ ترین کلمه((طمع)) است.......آن را بکش  !