جمعه 14 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: مهشید

• پروردگارا یاریم ده تا ببینم ودرک کنم

پروردگارا دید وسیعتری به ما ارزانی دار تاببینیم ودرک کنیم

خورشید وباران را که هردو رحمت تواند

مشکلات زندگی را زمانی که افزون می شوند وراحتی وآرامش را هنگامیکه رخ می نمایند به ما ایمانی عطا کن تا تا از  دام شک وترس رهایی یابیم تا لبخند پنهان را ازپس اشکهای سوزان باز شناسیم ،

پروردگارا به ما بیاموز که تحمل باران  عامل رشد گیاهان است  وتنها درطوفانهای زندگی وتند باد مشکلات می توان به کامل رسید وایمان ومتانت آموخت به ما بیاموز که قدرت  وشجاعت  رویارویی با روزهای آفتابی وبارانی قلل وتفع  از تحمل سختیها حاصل می شوند.یاریمان کن تا دریابیم بارانهای بهاری سرسبزی گلها رابه ارمغان می آورد تنها دراین صورت است که آفتاب وباران را خواهیم پذیرفت ووجود هردو را برای رستگاری  روح خود لازم  خواهیم داشت.