جمعه 14 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: مهشید

· هروز فرصتی برای بهتر شدن است

 

چه بسیار آرزو کردیم فرصتی برای شروع دوباره داشته باشیم

 

فرصتی برای جبران اشتباهاتمان وتبدیل شکست به پیروزی ،اما شروع تازه نیاز

 

به زمان خاصی نیست .تنها کافی است ازاعماق وجودت بخواهی وتمام                 

سعی ات را بکار بری تا  زندگی بهتری داشته باشی  وهمواره عفو کنی  تا کمی

ازدرخشش خورشید را به جهان خود بیفزایی.

پس هیچگاه ناامید نشو وبه آنچه درصدد انجامش هستی بیاندیش ،چرا که همیشه

فردایی هست وفرصتی برای شروع دوباره